Home
 
   
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

           โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  ตั้งอยู่เลขที่  47 หมู่ที่  7 ถนนแสงชูโต  ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์   034-566102  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.2466 โดยอาศัยศาลาวัดลูกแกเป็นโรงเรียนประเภทประชาบาล  นายอำเภอจัดตั้ง ดำรงอยู่ด้วยเงินช่วยเหลือจากการประถมศึกษา เปิดสอนตั้ง
แต่ชั้น  ป.1  ถึง  ป.4  และมีชื่อว่า  “โรงเรียนวัดลูกแก”

           ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาปีที่  1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  4   จำนวนห้องเรียนรวม  42  ห้อง  มีนักเรียน   1,400 คน  มีครู จำนวน  62  คน  เพศชาย  10  คน   เพศหญิง  50  คน  มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโท  2  คน ระดับปริญญาตรี  56  คน   ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  2  คน   อายุของครูโดยเฉลี่ย   49   ปี    มีประสบการณ์ในการทำงานโดยเฉลี่ย  25 ปี มีพนักงานราชการ 1 คน มีครูอัตราจ้าง 1 คน มีนักการภารโรง จำนวน 2 คน   ยามรักษาความปลอดภัย 1 คน  

คำขวัญ        “ทำความดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา”

สีประจำโรงเรียน
            สีขาว      หมายถึง  ความสะอาดบริสุทธิ์
            สีแดง      หมายถึง  ความรุ่งโรจน์ ความเข้มแข็ง อดทน

 

         โรงเรียนเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
เลขที่ 47 หมู่ 7 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034-566102